Schoolreglement

Het schoolreglement heeft betrekking op alle opleidingen bij Art of Colors BV.

Algemene begripsbepaling:
Art of Colors: leerinstantie die de opleiding visagie, fashion styling en aanverwante opleidingen verzorgt, verder te noemen school.
Deelnemer: De individuele persoon die zich heeft ingeschreven bij de school voor een opleiding.
Onderwijsbijdrage: De kosten van de opleiding inclusief inschrijfgeld, maar exclusief examenkosten.

1 OPLEIDING
De deelnemer heeft recht op volledige informatie over de inhoud van de opleiding, de daarbij behaalde resultaten en het te behalen diploma.

2 DUUR VAN DE OPLEIDING
§ De vakanties volgen de door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vastgestelde vakantieperiodes. In bijzondere gevallen kan daarvan worden afgeweken en wordt de deelnemer daarover tijdig geïnformeerd.
§ Verzuim dient altijd te worden gemeld. Verzuim van de lessen geeft de deelnemer geen recht op gedeeltelijke of gehele restitutie van de onderwijsbijdrage. Van verzuim wordt een verzuimregistratie bijgehouden. Wanneer de school het verzuim buitensporig vindt - bij een verzuim van meer dan 10% - kan de school de deelnemer uitsluiten van examen en of niet verstrekken van een certificaat.
§ Het is mogelijk maximaal 2 lessen in te halen op de daarvoor aangegeven data. De vergoeding voor een inhaal les bedraagt € 75,-.

3 MODELLEN
Voor elke les staat duidelijk vermeld welk model je mee moet nemen. Zorg ervoor dat je dit model bij je hebt; zonder model kun je niet aan de praktijklessen deelnemen en wordt het gezien als een gemiste les.
Wanneer je de opleiding wilt afronden met diploma, dienen je modellen te voldoen aan de voorwaarden die beschreven staan in het aanvullend Examenreglement.

4 FOTO'S EN FOTOGRAAF
§ Kosten voor foto’s en fotograaf zijn niet inbegrepen in de onderwijsbijdrage, tenzij anders vermeld op het inschrijfformulier, brochure of de website van de school.
§ De school is houder van alle rechten van fotomateriaal dat door de school tijdens de lessen wordt gemaakt. Het gebruik van foto’s voor bijvoorbeeld publiciteitsdoeleinden kan geschieden zonder toestemming van of vergoeding aan de deelnemer of model.

5 EXAMEN
§ De opleiding visagie en fashion styling wordt afgesloten met een examen.
§ Voor deze opleidingen is tevens het aanvullend Examenreglement van toepassing. Het examenreglement wordt aan de deelnemer beschikbaar gesteld en is op de school beschikbaar.
§ Alle opleidingen worden afgesloten met een certificaat van deelname. Voorwaarde voor het certificaat is voldoende deelname en positieve beoordeling door de docent.
§ De kosten voor het examen is inbegrepen in de prijs voor de opleiding.

6 DE OVEREENKOMST TUSSEN SCHOOL EN DEELNEMER
§ Alle informatie die door deelnemer verstrekt wordt is vertrouwelijk voor de school, haar medewerkers en de docenten en wordt alleen gebruikt voor de organisatie van de opleiding.
§ De deelnemer zal elke wijziging in de persoonlijke gegevens steeds per omgaand schriftelijk aan de school meedelen.
§ De school is niet aansprakelijk voor vermissingen, beschadigingen of diefstal van persoonlijke eigendommen als ook eigendommen van meegebrachte modellen.
§ Tijdens de lessen zijn de huisregels, die op de leslocatie duidelijk zichtbaar zijn, van toepassing.
§ De school bepaalt welke boeken, materialen en leermiddelen tijdens de opleiding worden gebruikt.
§ Voor deelname aan de opleiding neemt deelnemer de bij de opleiding vermelde materialen van Art of Colors af.
§ Het auteursrecht op het lesmateriaal van de school berust bij de school en mag derhalve zonder toestemming niet verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden.
§ Ordebepalingen: de deelnemer dient aanwijzingen van de directie en/of docenten op te volgen. Niet nakomen hiervan kan schorsing en/of uitsluiting tot gevolg hebben. In dergelijke gevallen ontslaat dit de deelnemer niet van de verplichting in de onderwijsbijdrage.

7 BETALING VAN DE ONDERWIJSBIJDRAGE
§ Met de betaling van het (eerste deel) van het lesgeld bevestigt deelnemer akkoord te zijn met dit reglement.
§ De deelnemer is bij vooruitbetaling voor het begin van de opleiding de onderwijsbijdrage verschuldigd, maar kan – met akkoord van deelnemer worden betaald in termijnen als vermeld in de factuur voor de opleiding, met dien verstande dat indien deelnemer in gebreke zal zijn met de tijdige voldoening van meerdere termijnen, deze betalingsregeling direct en zonder nadere ingebrekestelling zal komen te vervallen en het (restant) verschuldigde in zijn geheel opeisbaar zal zijn. Let op! De 1e termijn bedraagt de helft van het lesgeld, tenzij anders aangegeven.
§ Bij gebreke van betaling binnen 30 dagen na vervaldatum is de deelnemer zonder nadere ingebrekestelling de wettelijke rente verschuldigd. Indien de school genoodzaakt is de invordering van uitstaande bedragen uit handen te geven komen de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de deelnemer. De school is bevoegd in dat geval eenzijdig schriftelijk de overeenkomst met deelnemer met onmiddellijke ingang te beëindigen.
§ Indien de deelnemer is afgewezen voor één of meerdere onderdelen van de examens brengt de school voor het volgen van lessen voor een herexamen een evenredig deel van de onderwijsbijdrage aan de deelnemer in rekening.

8 DE VOORWAARDEN VOOR HET VOORTIJDIG ONTBINDEN VAN DE
OVEREENKOMST
§ De deelnemer kan binnen 14 dagen na inschrijving - dus na de eerste betaling - de overeenkomst schriftelijk ontbinden. Alle eventueel overgemaakte bedragen worden in dat geval terugbetaald aan deelnemer. Uitzondering hierop is als de deelnemer instroomt wanneer de opleiding begint in deze 14 dagen of reeds begonnen is.
§ Bij inschrijving voor een opleiding verbindt deelnemer zich voor de gehele duur van de opleiding. Tot zes (6) weken voor aanvang van de opleiding kan deze behoudens inschrijfgeld zonder kosten worden geannuleerd. Bij annuleren vanaf zes (6) weken tot twee (2) weken voor aanvang van de opleiding bedragen de annuleringskosten 25% van het totale lesgeld. Bij beëindiging vanaf twee (2) weken voor aanvang van de opleiding bedragen de annuleringskosten 50% van het totale lesgeld. Annulering na aanvang van de opleiding is niet mogelijk.
§ Wanneer bij de opleiding materialen dienen te worden aangeschaft bij Art of Colors, dienen deze voor aanvang van de opleiding betaald te zijn. Bij niet tijdige betaling worden de materialen niet verstrekt en wordt deelname aan de opleiding geannuleerd. De deelnemer dient de annuleringskosten te voldoen als hierboven beschreven.
§ Annuleren kan slechts schriftelijk per e-mail of aangetekende post. Telefonische en mondelinge meldingen worden niet aangenomen.
§ Bij ziekte kan de opleiding niet geannuleerd worden.
§ Bij overlijden van de deelnemer wordt de overeenkomst als beëindigd beschouwd met ingang van de datum van overlijden. Reeds tevoren betaalde onderwijsbedragen worden voor zover deze betrekking heeft op de periode na het beëindigen van de overeenkomst terugbetaald.
§ De school is bevoegd eenzijdig schriftelijk de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de deelnemer zich op dusdanige wijze gedraagt dat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de belangen van de school of van andere deelnemers daardoor ernstig worden geschaad. In dergelijke gevallen ontslaat dit de deelnemer niet van de verplichting in de onderwijsbijdrage.
§ Wanneer een deelnemer recht heeft op terugbetalingen wordt deze binnen 14 dagen overgemaakt op het door de deelnemer verstrekte bankrekeningnummer.

9 LESTIJDEN EN PLAATS
De school is gerechtigd om in geval van onvoldoende aanmeldingen of anderszins de overeengekomen lesdag(en) en/of lestijd(en) uiterlijk 3 weken voor de aanvang van de opleiding te wijzigen of te annuleren. De school dient dit aan de betreffende deelnemer(s) schriftelijk mee te delen. Reeds aangegane overeenkomsten, die hierop betrekking hebben worden zonder kosten voor de deelnemer(s) ontbonden.

10 GESCHILLEN
Art of Colors hecht eraan tevreden deelnemers te houden. Wanneer de deelnemer een klacht heeft omtrent de opleiding, wordt de deelnemer verzocht de klacht, van argumenten voorzien, binnen een termijn van uiterlijk twee weken na beëindiging van de opleiding, schriftelijk bij de directie van Art of Colors in te dienen. Op de klacht wordt binnen 2 weken gereageerd. Deze draagt er zorg voor dat zo spoedig mogelijk na ontvangst van de klacht contact wordt gezocht met de deelnemer voor een goede afhandeling. Wanneer de afhandeling van een klacht niet naar tevredenheid is, kan de deelnemer een klacht hierover indienen bij de klachtencommissie van Art of Colors. De klachtencommissie bestaat uit de eer W. van Egmond uit Barendrecht en is een onafhankelijke door Art of Colors aangestelde mediator. De uitspraak van de mediator is bindend voor Art of Colors.
Klachten moeten binnen 2 maanden zijn afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de deelnemer hiervan binnen de vastgestelde termijn in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien moet er een indicatie worden gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.
Een klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 1 jaar bewaard.